Tên và địa chỉ Website các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX

Stt

Tên đơn vị

Địa chỉ Website

 

Khối trường THPT

1

Trường THPT Bình Giang

thptbinhgiang.dfwdzemat.com

 

2

Trường THPT Kẻ Sặt

thptkesat.dfwdzemat.com

 

3

Trường THPT Đường An

thptduongan.dfwdzemat.com

 

4

Trường THPT Vũ Ngọc Phan

thptvungocphan.dfwdzemat.com

 

5

Trường THPT Cẩm Giàng

thptcamgiang.dfwdzemat.com

 

6

Trường THPT Tuệ Tĩnh

thpttutinh.dfwdzemat.com

 

7

Trường THPT Cẩm Giàng II

thptcamgiang2.dfwdzemat.com

 

8

Trường THPT Chí Linh

thptchilinh.dfwdzemat.com

 

9

Trường THPT Phả Lại

thptphalai.dfwdzemat.com

 

10

Trường THPT Bến Tắm

thptbentam.dfwdzemat.com

 

11

Trường THPT Trần Phú

thpttranphu.dfwdzemat.com

 

12

Trường THPT Gia Lộc

thptgialoc.dfwdzemat.com

 

13

Trường THPT Đoàn Thượng

thptdoanthuong.edu.vn

 

14

Trường THPT Gia Lộc II

thptgialoc2.dfwdzemat.com

 

15

Trường THPT Hồng Quang

thpthongquang.dfwdzemat.com

 

16

Trường THPT Nguyễn Trãi

thptchuyennguyentrai.dfwdzemat.com

 

17

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

thptnguyenvancu.dfwdzemat.com

 

18

Trường THPT Nguyễn Du

thptnguyendu.dfwdzemat.com

 

19

Trường THPT Thành Đông

thptthanhdong.dfwdzemat.com

 

20

Trường THPT Marie-Curie

thptmariecurie.dfwdzemat.com

 

21

Trường THPT Lương Thế Vinh

thptluongthevinh.dfwdzemat.com

 

22

Trường THPT Ái Quốc

thptaiquoc.dfwdzemat.com

 

23

Trường THPT Kim Thành

thptkimthanh.dfwdzemat.com

 

24

Trường THPT Đồng Gia

thptdonggia.dfwdzemat.com

 

25

Trường THPT Kim Thành II

thptkimthanh2.dfwdzemat.com

 

26

Trường THPT Phú Thái

thptphuthai.dfwdzemat.com

 

27

Trường THPT Kinh Môn

thptkinhmon.dfwdzemat.com

 

28

Trường THPT Nhị Chiểu

thptnhichieu.dfwdzemat.com

 

29

Trường THPT Phúc Thành

thptphucthanh.dfwdzemat.com

 

30

Trường THPT Kinh Môn II

thptkinhmon2.dfwdzemat.com

 

31

Trường THPT Quang Thành

thptquangthanh.dfwdzemat.com

 

32

Trường THPT Trần Quang Khải

thpttranquangkhai.dfwdzemat.com

 

33

Trường THPT Nam Sách

thptnamsach.dfwdzemat.com

 

34

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

thptmacdinhchi.dfwdzemat.com

 

35

Trường THPT Nam Sách II

thptnamsach2.dfwdzemat.com

 

36

Trường THPT Phan Bội Châu

thptphanboichau.dfwdzemat.com

 

37

Trường THPT Ninh Giang

thptninhgiang.dfwdzemat.com

 

38

Trường THPT Quang Trung

thptquangtrung.dfwdzemat.com

 

39

Trường THPT Khúc Thừa Dụ

thptkhucthuadu.dfwdzemat.com

 

40

Trường THPT Ninh Giang II

thptninhgiang2.dfwdzemat.com

 

41

Trường THPT Hồng Đức

thpthongduc.dfwdzemat.com

 

42

Trường THPT Thanh Hà

thptthanhha.dfwdzemat.com

 

43

Trường THPT Hà Bắc

thpthabac.dfwdzemat.com

 

44

Trường THPT Hà Đông

thpthadong.dfwdzemat.com

 

45

Trường THPT Thanh Bình

thptthanhbinh.dfwdzemat.com

 

46

Trường THPT Thanh Miện

thptthanhmien.dfwdzemat.com

 

47

Trường THPT Thanh Miện II

thptthanhmien2.dfwdzemat.com

 

48

Trường THPT Thanh Miện III

thptthanhmien3.dfwdzemat.com

 

49

Trường THPT Lê Quý Đôn

thptlequydon.dfwdzemat.com

 

50

Trường THPT Tứ Kỳ

thpttuky.dfwdzemat.com

 

51

Trường THPT Cầu Xe

thptcauxe.dfwdzemat.com

 

52

Trường THPT Hưng Đạo

thpthungdao.dfwdzemat.com

 

53

Trường THPT Tứ Kỳ II

thpttuky2.dfwdzemat.com

 

Khối Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1

TT GDNN-GDTX Bình Giang

gdnn-gdtxbinhgiang.dfwdzemat.com

 

2

TT GDNN-GDTX Cầm Giàng

gdnn-gdtxcamgiang.dfwdzemat.com

 

3

TT GDNN-GDTX Chí Linh

gdnn-gdtxchilinh.dfwdzemat.com

 

4

TT GDNN-GDTX Gia Lộc

gdnn-gdtxgialoc.dfwdzemat.com

 

5

TT GDNN-GDTX TP Hải Dương

gdnn-gdtxdfwdzemat.com

 

6

TT GDNN-GDTX Kim Thành

gdnn-gdtxkimthanh.dfwdzemat.com

 

7

TT GDNN-GDTX Kinh Môn

gdnn-gdtxkinhmon.dfwdzemat.com

 

8

TT GDNN-GDTX Nam Sách

gdnn-gdtxnamsach.dfwdzemat.com

 

9

TT GDNN-GDTX Ninh Giang

gdnn-gdtxninhgiang.dfwdzemat.com

 

10

TT GDNN-GDTX Thanh Hà

gdnn-gdtxthanhha.dfwdzemat.com

 

11

TT GDNN-GDTX Thanh Miện

gdnn-gdtxthanhmien.dfwdzemat.com

 

12

TT GDNN-GDTX Tứ Kỳ

gdnn-gdtxtuky.dfwdzemat.com

 

13

TT GDTX tỉnh

gdtxtinhdfwdzemat.com